Homepage Blog Vaučeri – instrukcija za ugostitelje

Vaučeri – instrukcija za ugostitelje

Maj 14, 2020

INSTRUKCIJA ZA UGOSTITELjE
ZA REALIZACIJU ŠEME DODELE VAUČERA ZA SUBVENCIONISANO
KORIŠĆENjE USLUGA SMEŠTAJA

Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu koga korisnik ostvaruje pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.
Vaučer se može iskoristiti na teritoriji Republike Srbije u ugostiteljskim objektima čija je lista objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
Vrednost vaučera iznosi 5.000,00 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.
Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak, koji sadrži iskazane sve usluge pružene korisniku vaučera za ceo period korišćenja usluge smeštaja.
Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, oslobađanja od njenog plaćanja ili umanjenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.
Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun.
Poseban račun fizičko lice ugostitelj svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).
U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni isečak, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama.
Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni isečak koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.
Vaučerom se mogu plaćati samo usluge smeštaja.

UGOSTITELj JE DUŽAN DA USLUGE NOĆENjA PRUŽI IMAOCIMA VAUČERA LIČNO, U UGOSTITELjSKOM OBJEKTU ZA KOJI JE IZDATA POTVRDA O REZERVACIJI.
VAUČERI SE MOGU REALIZOVATI ZAKLjUČNO SA 20.11.2020. GODINE.

Popunjavanje vaučera

1. Ugostitelj, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik (zdravstvena ustanova), popunjava vaučer sa sledećim podacima:
o Matični broj Ugostitelja;
o broj računa u banci;
o datum.
Ugostitelj potpisuje vaučer,
Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) na vaučeru potpisuju izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

2. Ugostitelj, fizičko lice, popunjava vaučer sa sledećim podacima:
JMBG za fizičko lice ugostitelja
Matični broj posrednika sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;
broj računa u banci Ugostitelja/fizičkog lica, odnosno broj računa u banci posrednika sa kojim drugo fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;
datum.
Ugostitelj potpisuje vaučer,
Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj, na vaučeru potpisuju izjavu o korišćenju usluga smeštaja.
U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno podaci o posredniku se ne unose.

Refundacija sredstava

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju se refundira iznos sredstava u vrednosti vaučera.
U cilju refundacije sredstava ugostitelj jednom mesečno dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:
potpisan spisak realizovanih vaučera (odštampan) i isti spisak u EXCEL tabeli dostaviti na e-mail adresu turizam@mtt.gov.rs;
uredno popunjene i potpisane vaučere (deo vaučera na kome se nalaze podaci o korisniku i podaci koji se popunjavaju, odnosno deo gde se potpisuju korisnik i ugostitelj, a drugi deo vaučera ugostitelj zadržava za sebe);
fiskalni isečak uz pripadajući vaučer, koji sadrži svaku pojedinačno pruženu uslugu po vrsti poreske stope, kao i iznos naplaćene boravišne takse;
poseban račun (dostavljaju fizička lica Ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge samostalno)
Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni isečak koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.
Pored navedene dokumentacije ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju koja sadrži:
sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);
iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).
U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno nije u obavezi da dostavi specifikaciju.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana.

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM JE 25.11.2020. GODINE.

Ваучери за одмор у Србији

KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE O VAUČERIMA 011/2606-521 i 011/2606-576