Homepage Blog Ваучери – инструкција за угоститеље

Ваучери – инструкција за угоститеље

Мај 14, 2020

ИНСТРУКЦИЈA ЗА УГОСТИТЕЉЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНО
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА

Ваучер је документ који издаје Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу кога корисник остварује право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.
Ваучер се може искористити на територији Републике Србије у угоститељским објектима чија је листа објављена на званичној интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Вредност ваучера износи 5.000,00 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.
По завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак, који садржи исказане све услуге пружене кориснику ваучера за цео период коришћења услуге смештаја.
Фискални исечак мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама, као и износ боравишне таксе, ослобађања од њеног плаћања или умањења, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.
Физичко лице које угоститељске услуге пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун.
Посебан рачун физичко лице угоститељ својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству. (Образац посебног рачуна може се преузети са сајта Министарства).
У случају да физичко лице, као угоститељ, угоститељске услуге пружа преко посредника (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) посредник је у обавези да по завршетку коришћења услуге смештаја кориснику изда фискални исечак, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама.
Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални исечак који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.
Ваучером се могу плаћати само услуге смештаја.

УГОСТИТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА УСЛУГЕ НОЋЕЊА ПРУЖИ ИМАОЦИМА ВАУЧЕРА ЛИЧНО, У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАЦИЈИ.
ВАУЧЕРИ СЕ МОГУ РЕАЛИЗОВАТИ ЗАКЉУЧНО СА 20.11.2020. ГОДИНЕ.

Попуњавање ваучера

1. Угоститељ, привредно друштво, друго правно лице или предузетник (здравствена установа), попуњава ваучер са следећим подацима:
o Матични број Угоститеља;
o број рачуна у банци;
o датум.
Угоститељ потписује ваучер,
Корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ или старатељ) на ваучеру потписују изјаву о коришћењу услуга смештаја.

2. Угоститељ, физичко лице, попуњава ваучер са следећим подацима:
ЈМБГ за физичко лице угоститеља
Матични број посредника са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге;
број рачуна у банци Угоститеља/физичког лица, односно број рачуна у банци посредника са којим друго физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге;
датум.
Угоститељ потписујe ваучер,
Корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ или старатељ, на ваучеру потписују изјаву о коришћењу услуга смештаја.
У случају да физичко лице угоститељске услуге пружа непосредно подаци о посреднику се не уносе.

Рефундација средстава

У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у већем износу од износа ваучера, угоститељу се рефундира износ средстава у вредности ваучера.
У циљу рефундације средстава угоститељ једном месечно доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са пратећом документацијом, и то:
потписан списак реализованих ваучера (одштампан) и исти списак у EXCEL табели доставити на е-mail адресу turizam@mtt.gov.rs;
уредно попуњене и потписане ваучере (део ваучера на коме се налазе подаци о кориснику и подаци који се попуњавају, односно део где се потписују корисник и угоститељ, а други део ваучера угоститељ задржава за себе);
фискални исечак уз припадајући ваучер, који садржи сваку појединачно пружену услугу по врсти пореске стопе, као и износ наплаћене боравишне таксе;
посебан рачун (достављају физичка лица Угоститељи који пружају угоститељске услуге самостално)
Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални исечак који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.
Поред наведене документације угоститељ доставља потписану спецификацију која садржи:
све пружене услуге са посебно исказаном услугом ноћења и појединачном ценом (која се једино и рефундира);
исказан износ боравишне таксе, са назнаком о евентуалном умањењу или ослобађању (позив на одредбе прописа којима се уређује област угоститељства).
У случају да физичко лице угоститељске услуге пружа непосредно није у обавези да достави спецификацију.

На основу уредно достављене документације врши се рефундација средстава у року од 45 дана.

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈЕ 25.11.2020. ГОДИНЕ.

Ваучери за одмор у Србији

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ВАУЧЕРИМА 011/2606-521 и 011/2606-576