Kako biti na sajtu TONS-a

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA

I OPŠTE NAPOMENE

Internet stranica  na adresi www.novisad.travel vlasništvo je Turističke organizacije Grada Novog Sada (u daljem tekstu: TONS).

Materijali na ovoj internet stranici  zaštićeni su autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje istih može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima, žigu ili drugih odgovarajućih propisa iz te oblasti.

Svi tekstualni, foto i video materijali, na kojima Turistička organizacija Grada Novog Sada (u daljem tekstu:”TONS”) nema autorska prava, a koji su objavljeni  na ovoj internet stranici,  su samo informativnog karaktera i za njihovu tačnost i autentičnost TONS  ne snosi odgovornost.

 

II USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja podataka i oglašavanja

Prostor na ovoj internet stranici se može koristiti u svrhu promocije turističke i sa turizmom povezanih  drugih ponuda i (ili) s tim u vezi odgovarajućih informacija.
Korišćenje internet stranice TONS-a podrazumeva  sledeće:

1. Uvid u podatke i informacije i video ili foto materijale koji se nalaze na internet stranici  i preuzimanje (download ) podataka,informacija,video i foto materijala koji se nalaze na internet stranici .
TONS  dozvoljava  posetiocu-korisniku internet stranice da može slobodno i bez ograničenja pregledati i preuzimati materijale sa ove internet stranice samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da u tako preuzetom materijalu ostanu vidljive sve postojeće oznake o autorskim pravima.
Izuzetno, a u slučaju potrebe korišćenja preuzetog materijala u humanitarne ili turističko- promotivne svrhe od strane drugih pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina, organ lokalne samouprave ili udruženje građana,TONS će na osnovu njihovog podnetog pismenog Zahteva za saglasnost, odlučiti o mogućnosti takve namene korišćenja. Obrazac Zahteva za saglasnost možete preuzeti OVDE.

2. Oglašavanje subjekata turističke i sa turizmom povezanih drugih ponuda (turističke agencije, hoteli, moteli, hosteli, prenoćišta,  restorani, kafane, kafići, čarde, salaši koji nemaju i imaju smeštaj, vinarije, vinski podrumi, klubovi, pabovi, veći trgovinski centri i drugi slični subjekti)  na internet stranici, a uz prethodno ispunjavanje  uslova oglašavanja. Oglašavanje je besplatno, a oglasi se postavljaju na tačno predviđenim stranicama za svaku kategoriju.
Korišćenje prostora na internet stranici TONS-a za oglašavanje i promociju subjekata turističke ponude Grada Novog Sada odnosno za informisanje o turističkoj ponudi Grada Novog Sada, zavisno od kategorije subjekta koji se oglašava, se omogućava pod sledećim uslovima:

a) ZA TURISTIČKE AGENCIJE:
Turističke agencije, koje se bave receptivom i koje u svojoj redovnoj ponudi, kao i na svom internet sajtu, imaju programe za Novi Sad i Frušku goru i fruškogorske manastire, mogu se oglašavati u skladu sa zaključenim Protokolom o saradnji i potpisanom Deklaracijom po čl.11. Zakona o oglašavanju.

b) ZA VLASNIKE SMEŠTAJNIH KAPACITETA
Da poseduju sve potrebne dozvole za rad ili ispunjavaju za to određene zakonske uslove te da potpišu Deklaraciju po čl. 11. Zakona o oglašavanju, kako bi bili oglašeni  na sajtu i publikacijama TONS-a. Obrazac Deklaracije može se preuzeti OVDE.

c) ZA VLASNIKE RESTORANA, KAFANA, ČARDI, KAFIĆA, SALAŠA (KOJI NE NUDE SMEŠTAJ), VINARIJA, VINSKIH PODRUMA, KLUBOVA, PABOVA I SLIČNIH OBJEKATA
Da poseduju sve potrebne dozvole za rad, minimum 2 godine neprekidnog rada, imaju jelovnike na srpskom i engleskom jeziku, te da potpišu Deklaraciju po čl. 11. Zakona o oglašavanju kako bi bili oglašeni na sajtu i publikacijama TONS-a. Obrazac Deklaracije može se  preuzeti OVDE.

d) ZA VLASNIKE TRGOVINSKIH CENTARA, ŠOPING CENTARA I SLIČNIH OBJEKATA
Da neprekidno rade minimum 2 godine, da imaju najmanje 20 lokala sa robom (butika), da u okviru prodajnog objekta imaju prateće ugostiteljske objekte, da poseduju toalete i parking prostor za posetioce, te da potpišu Deklaraciju po čl. 11. Zakona o oglašavanju kako bi bili oglašeni na sajtu i publikacijama TONS-a. Obrazac Deklaracije može se  preuzeti OVDE.

 

III OSTALE NAPOMENE

a) U sklopu oglašavanja subjekata turističke ponude biće, ukoliko to isti zahtevaju, postavljeni i odgovarajući linkovi ka internet stranicama subjekata koji se oglašavaju, pod  uslovom da takve (linkovi) veze i internet stranice sa koje potiču ti linkovi :

– ne stvaraju zabunu ili zabludu korisnika  o razlozima zbog kojih su napravljeni;
– ne koriste logo ili drugi oblik vizuelne identifikacije TONS-a bez dozvole TONS-a;
– ne promovišu, religiozne, političke  ili rasističke stavove i ideje;
– ne podstiču i (ili) ne izražavaju nacionalnu ,rasnu ili versku netrpeljivost, mržnju ili diskriminaciju i (ili) ne sadrže uvredljive, pornografske, neukusne i kontraverzne sadržaje.

b) Popunjeni i potpisani obrasci  Deklaracije po čl. 11. Zakona o oglašavanju, Protokola o saradnji i Zahteva za saglasnost, mogu se poslati u skeniranom obliku putem elektronske pošte na adresu: tons@novisad.travel, dok se originalni primerci dostavljaju  lično ili putem pošte na adresu: Turistička organizacija Grada Novog Sada, Novi Sad, Trg Slobode 3/3, poštanski fah 309.