Национални парк Фрушка гора

Још 1949. године Фрушка гора је проглашена за Народно излетиште ради унапређивања комплекса као излетишта и одмаралишта подручја. Посебним законом Скупштина СР Србије јој је 1960. године доделила виши ранг заштите и прогласила Фрушку гору првим националним парком у земљи. Законом о Националним парковима из 2015. године површина НП Фрушка гора износи 26.672 хектара. Режим заштите првог степена обухвата површину од 933 хектара и у њега улазе 32 локалитета. Под режимом заштите другог степена је 17.744 хектара, а трећег 7.995 хектара.

Националним парком управља Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора, а његове основне делатности су: унапређење и заштита природних вредности, културних добара и других знаменитости; газдовање шумама; заштита, гајење, унапређивање и коришћење ловне и риболовне фауне; организовање истраживања у области заштите и развоја националног парка; презентација и популаризација националног парка и његових природних вредности и културних добара; пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, унапређивања и презентације природних и културних добара националног парка, те планирање и развој еко-туризма. Седиште ЈП НП Фрушка гора је у Сремској Каменици, а Информативни центар НП Фрушка гора се налази на раскрсници на Иришком венцу.

Извор: Лексикон националних паркова Фрушка гора

Званични портал Националног парка Фрушка гора: www.npfruskagora.co.rs