Homepage Blog Ваучери – инструкција за кориснике

Ваучери – инструкција за кориснике

Мај 14, 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење:
за услуге смештаја у угоститељским објектима изван града, општине, односно места пребивалишта, као и места студирања корисника ваучера у трајању од најмање пет ноћења.
Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, који корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја. Ваучер се може користити на територији Републике Србије.
По завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак за пружене услуге.

Ваучером се не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.
Ваучер се може користити закључно са 20.11.2020. године.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

 

Корисници ваучера могу бити:
* корисници права на пензију;
* незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);
* корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
* корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
* радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно;
* ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од
70.000 динара месечно;
* корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
* носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 – др.закон и 101/16),
* студенти.

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији.
Не може се вршити резервацијa смештаја у угоститељским објектима који се налазе на општини, односно месту пребивалишта, као и у месту студирања потенцијалног корисника ваучера.

УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Попуњена пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаву треба попуњавати читко и обавезно је потписати. Уз пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.
Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као емаил или скениран документ, који је потписан од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.
Уз пријаву се обавезно стављају на увид и следећи докази:

* Корисници права на пензију стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, за остале кориснике права на пензију. Изузетно, корисник права на пензију из иностранства подноси оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.
* Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.
* Уз пријаву студенти прилажу оригинал потврду високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу школску годину, као и фотокопију прве, односно друге стране индекса, са сликом и личним подацима.

Корисник ваучера пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију.
Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиди, као и цивилне инвалиде рата подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.
За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ).
За сва напред наведена лица вршиће се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

По објављивању листе угоститеља на сајту Министарства, потенцијални корисник ваучера врши резервацију и уз попуњену пријаву ставља на увид потврду о резервацији, личну карту или пасош, а за кориснике права на пензију и радно ангажована лица и напред наведену документацију. Пријава се предаје искључиво на шалтеру ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Србије, које ће се примати закључно са 15.10.2020. године. Пријава ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје.

Вредност ваучера износи 5.000 динара.
Ваучер ће, поред основних елемената и назива угоститељског објекта за који је извршена резервација, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име, презиме, адреса, ЈМБГ).
Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем регистроване писмоносне пошиљке (резервисане поштанске услуге).
Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са њим се може плаћати само услуга смештаја.
Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.
У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, корисник предаје ваучер угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени. По завршетку коришћења услуга смештаја, угоститељ попуњава и потписује ваучер, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

У случају неразумевања овог обавештења, додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, као и на бројеве телефона: 011/2606521 и 011/2606576.