Homepage Blog У наредних неколико месеци у Новом Саду ће се одржати предавања за запослене и незапослене у области туризма

У наредних неколико месеци у Новом Саду ће се одржати предавања за запослене и незапослене у области туризма

May 17, 2019

У НАРЕДНИХ НЕKОЛИKО МЕСЕЦИ У НОВОМ САДУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ПРЕДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ТУРИЗМУ, KАО И ОБУKЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА KОЈА СУ СЕ ПРОФИЛИСАЛА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА     

Град Нови Сад – Градска управа за привреду у сарадњи са Пословним удружењем хотелско угоститељске привреде ХОРЕС у наредних неколико месеци ће одржати низ предавања која имају за циљ да едукују кадар запослених у туризму (из јавног и приватног сектора), као и да организацијама које се баве промоцијом у туризму и академском сектору представе нове, иновативне трендове у туристичкој индустрији.  Са друге стране одржаће се обуке незапослених лица која су евидентирана код Националне службе за запошљавање, а желе да се баве одређеним пословима у домену туристичке индустрије или пак само унапреде своја знања и вештине (обука за профиле: рецепционер/ка, кувар/ица, собар/ица, конобар/ица и wellness сарадник/ца).

За стручно усавршавање запослених из области туризма, дефинисане су неке од следећих тема и области:

Дестинацијски менаџмент, дестинацијски маркетинг са посебним фокусом на дигитални и е-маректинг, друштвене мреже и веб платформа, развој туристичких производа са посебним акцентом на конгресни туризам, креативне индустрије, култура и кратки градски одмори, канали продаје дестинације и производа који се усклађују са Туристичком органзиацијом Града Новог Сада и развој заједничких пројектних идеја на територији града Новог Сада.

Циљ  обуке је да се стекну нова знања и вештине из сектора промоције, компетенције у вези са дигиталним маркетингом и продајом, а међу специфичним циљевима едукације издваја се повећање броја долазака и ноћења туриста, унапређење атракација, потрошње по једном туристи, као и стимулисање приватног сектора.

Истовремено, предвиђена је и едукација и обука за незапослена лица која су се профилисала у области туризма и угоститељства.

Kреирање оваквих програма важно је у циљу подизања компетентности актера у домену туризма Града Новог Сада и конкурентности Новог Сада као туристичке дестинације. Улагање у људске ресурсе је обавеза за сва туристичка предузећа која имају за циљ да обезбеде задовољног туристу (конзумента) и квалитетну услугу.

АKАДЕМИЈА ХОРЕС је једини у Србији Јавно Признати Организатор Обуке Одраслих (ЈПОА) за стицање компетенције за занимања из области угоститељства и wellnesa. Обука је првенствено намењена незапосленим лицима на територији Србије, а реализује се у реалним условима, у хотелима и ресторанима. ХОРЕС је успоставио Уговорну сарадњу са еминентним хотелијерима и ресторатерима широм Србије како би се обезбедили технички капацитети за континуирано спровођење обука.

Обука ће се реализовати у Хотелу “Sheraton” и Ресторану “Рибарско острво”, Нови Сад. Предвиђена је обука око 100 полазника и то из следећих области : конобар, кувар, собарица, рецепционер и “wellness” сарадник.  Обука ће трајати 60 дана почев од 27.05.2019.

Пријаве и информације:

Градска управа за привреду Града Новог Сада, Руменачка 110 а, контакт особа Татјана Ванић, email: tatjana.vanic@uprava.novisad.rs

ХОРЕС Академија, контак особа Јасмина Лековић, email: imhos@gmail.com