Javna nabavka JNPP 10/18

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA MAGAZINA „HELLO! TRAVEL: NOVI SAD“

OBAVEŠTENjE O POKRETANjU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Javna nabavka JNOP 09/18

Javna nabavka JNMV 06/18

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ZAKUP ADMINISTRATIVNE I ELEKTRONSKE OPREME ZA POTREBE NASTUPA TONS-A NA SAJMU TURIZMA U NOVOM SADU, ŠIFRA: JNMV 06/18

Poziv za podnošenje ponude JNMV 06/2018

Konkursna dokumentacija JNMV 06/2018

Javna nabavka JNMV 04/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – USLUGE REKLAME I PROMOCIJE PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA, ŠIFRA: JNMV 04/18

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pitanja i pojašnjenja 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JNMV 03/18

Javna nabavka JNMV 02/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – PRUŽANJE USLUGA TRANSPORTA PUTNIČKIM AUTOMOBILOM, KOMBIJEM (TERETNIM, PUTNIČKIM) I AUTOBUSOM, ŠIFRA: JNMV 02/18

Poziv za podnošenje ponuda-JNMV 02/18

Konkursna dokumentacija-JNMV 02/18

Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02/18

Javna nabavka JNMV 01/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – USLUGE POSREDOVANJA PRI OBEZBEĐIVANJU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVO, ŠIFRA: JNMV 01/18

Poziv za podnošenje ponuda-JNMV 01/18

Konkursna dokumentacija-JNMV 01/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV 01/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/18 partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/18 partija 2

Javna nabavka JNPP 12/17

JAVNA NABAVKA USLUGA – ОTKUP TIRАŽА PUBLIKАCIЈЕ „NОVI SАD: ЕVRОPSKА PRЕSTОNICА KULTURЕ 2021; ЕVRОPSKА PRЕSTОNICА MLАDIH 2019“

Obaveštenje o pokretanju postupka JNPP 12/17

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNPP 12/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 12/17

Javna nabavka JNMV 11/17

Javna nabavka JNOP 10/17

Javna nabavka JNMV 09/17

JAVNA NABAVKA DOBARA – ZAKUP ADMINISTRATIVNE I ELEKTRONSKE OPREME ZA SAJMOVE I MANIFESTACIJE NA KOJIMA UČESTVUJE TONS, ŠIFRA: JNMV 09/17

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNMV 09 2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 09/17

Javna nabavka JNPP 08/17

Javna nabavka usluga – projekat promocije turističke ponude grada Novog Sada putem specijalnog izdanja travel magazina „HELLO! TRAVEL: NOVI SAD“

Obaveštenje o pokretanju postupka JNPP 08/17

Konkursna dokumentacija JNPP 08/17

Odluka o dodeli ugovora u postupku JNPP 8/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JNMV 07/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Konkursna dokumentacija JNMV 07/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 07/17

Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 07/17

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora JNMV 07/17

Obaveštenje o dodeli ugovora JNMV 07/17

Rok za podnošenje ponuda je do 31.05.2017 do 14 časova, a otvaranje ponuda će izvršiti 31.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 06/17

Usluge štampanja

Konkursna dokumentacija JNMV 06/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/17

Odgovori na pitanja

Odgovor na pitanja ponuđača 1

Odgovor na pitanja ponuđača 2

Izmene

Prva izmena konkursne dokumentacije – usluge štampanja

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 06/17

Rok za podnošenje ponuda 24.05.2017 godine do 13 časova. A otvaranje će se obaviti u 14 časova.

*Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Novi rok je 25.05.2017 do 14 časova, a otvaranje će se obaviti istog dana odnosno 25.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 05/17

Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 05/17

Konkursna dokumentacija JNMV 05/17

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 05/17

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2017 godine. A otvaranje će se obaviti
24.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 04/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Konkursna dokumentacija JNMV 04/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 04/17

Obaveštenje o produženju roka JNMV 04/17

Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 04/17

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JNMV 04/17

Odluka o obustavi postupka JNMV 04/17

Rok za podnošenje ponuda je 04.05.2017 do 13 časova, dok je otvaranje ponuda u 14 časova.

Izmena roka:

Ponude se smatraju blagovremenim ukoliko budu primljene do 05.05.2017 godine do 13 časova. Otvaranje ponuda je 05.05.2017 godine u 14 časova. Izmene su vrsenu u vezi sa nacinom placanja.

Javna nabavka JNMV 03/17

,,Usluge reklame i promocije putem bilborda i siti lajtova“

Konkursna dokumentacija JNMV 03/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 03/17

Odgovor na pitanja ponuđača JNMV 03/17

Odluka o dodeli ugovora JNMV 03/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 03/17

Rok za podnošenje ponuda je do 20.04.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponude je 20.04.2017 godine u 13 časova.

Javna nabavka JNMV 02/17

Konkursna dokumentacija JNMV 0217

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/17

Odgovori na pitanja ponuđača JNMV 02/17

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje ponuđača drugo

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda drugi

Odgovor na pitanje ponudjaca trece

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 02 2017 Partija 1

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 02 2017 Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 02-17 P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 02-17 P2

Rok za podnošenje ponuda je 17.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 17.02.2017 godine u 12 časova i 15 minuta.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 20.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 20.02.2017 godine u 15 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 21.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 21.02.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 01/17

Konkursna dokumentacija JNMV 01/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/17

Odgovori na pitanja ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Rok za podnošenje ponuda je 09.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 09.02.2017 godine u 12 časova I 15 minuta.

Javna nabavka JNMV 03/2015

Poziv za podnošenje ponude JNMV 03/2015

Konkursna dokumentacija JNMV 03/2015

Rok za podnošenje ponuda je 02.11.2015 do 12 časova.

Javna nabavka JNMV 02/2015

Javna nabavka male vrednosti usluge restorana sa tradicionalnom hranom

Poziv za podnošenje ponude JNMV 02 2015

Konkursna dokumentacija nabavka usluge restorana JNMV 02 2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 0202015

Rok za podnošenje ponuda 29.06.2015. do 12 časova

Javna nabavka JNOP 01/2015

Javna nabavka u otvorenom postupku JNOP 01 2015

Poziv za podnošenje ponude JNOP 01 2015

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku JNOP 01 2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora JNOP 01 2015

Rok za podnošenje prijava je 10.06.2015. do 12 časova