Градска кућа

ГРАДСКА КУћА (Магистрат) на Тргу слободе је монументално неоренесансно здање изграђено 1895. За подизање Магистрата расписан је 1855. конкурс на коме су могли да учествују сви градитељи Хабсбуршке монархије. Посао је добио баумеистер Ђерђ Молнар који је изградио зграду Магистрата (Rathaus, Varoshaz) као импресивну грађевину са четири куполе на сва четири угла зграда и торњем на чијем врху се налази балкон. У време када је зграда настала на врху торња је постављено звоно за узбуну у случају пожара. Звоно, које су Новосађани звали „Матилда’’, претопљено је у ратно време, али је сећање на „Матилду’’ и данас живо. Најуочљивији елементи фасаде су алегоријске фигуре, рад новосадског вајара Јулија Анике. Вајарска пластика инспирисана античком митологијом представља различите људске делатности, увек у складу са високим моралним вредностима. Данас је Градска кућа седиште Градоначелника Новог Сада и одговарајућих служби. У њој се налази и Свечана сала коју је украсио сликар Павле Ружичка медаљонима у којима су представљени симболи пољопривредног , занатског и трговачког сталежа.

gradska-kuca2

Najuočljiviji elementi fasade su alegorijske figure rad novosadskog vajara Julija Anike. Vajarska plastika inspirisana antičkom mitologijom predstavlja različite ljudske delatnosti, uvek u skladu sa visokim moralnim vrednostima. Danas je Gradska kuća sedište Gradonačelnika Novog Sada i odgovarajućih službi. U njoj se nalazi i Svečana sala koju je ukrasio slikar Pavle Ružička medaljonima u kojima su predstavljeni simboli poljoprivrednog , zanatskog i trgovačkog staleža.